CẤP LẠI GIẤY PHÉP

Giới thiệu

– Xin cấp lại Phó bản khi bị mất – hư hỏng nhoè mờ.

– xin cấp thêm bản đăng ký kinh doanh.


Phí dịch vụ

– Phí dịch vụ : 700,000 VND (Đã bao gồm lệ phí nộp nhà nước)


Thời gian

– 05 ngày làm việc


Giấy tờ cần thiết

– CMND bản sao Người Đại diện pháp luật